jesen1
jesen2
jesen3
Vyhľadávanie

V ponuke je 226 nehnuteľností.

Fandite hokeju s KARIN & PARTNERS

Akcia dopadla fantasticky :) Odovzdali sme televízory, čím sme potešili niekoľko našich klientov :) Do nového bývania si tak so sebou priniesli aj nový televízor...

     

 

 

 

 

 

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže s KARIN & PARTNERS s názvom
„Fandite hokeju s KARIN & PARTNERS“   

platné pre Slovenskú republiku

 

KARIN & PARTNERS, s.r.o., sídlo Jelšová 11, 831 01 Bratislava, IČO: 50 495 895, DIČ: 2120347900, usporadúva na území Slovenskej republiky v období
od 10. 05. 2017 00:00:01 hod. do 21. 05. 2017 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „termín konania súťaže“) marketingovú súťaž pod názvom „Fandite hokeju s KARIN & PARTNERS“ (ďalej tiež „súťaž“).

 1. Usporiadateľ a organizátor súťaže: KARIN & PARTNERS, s.r.o., sídlo Jelšová 11, 831 01 Bratislava, IČO: 50 495 895, DIČ: 2120347900 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „organizátor“).
 1. Účastníci súťaže: Fyzické osoby staršie ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktoré splnia ďalej uvádzané podmienky tejto súťaže (ďalej len „súťažiaci“).
 1. Súťažné podmienky: Súťaž sa vzťahuje na kúpu nehnuteľnosti (byt alebo dom) z ponuky realitnej kancelárie KARIN & PARTNERS, s.r.o.  
 1. Termín konania súťaže: Súťaž sa koná od 10.05.2017 00:00:01 hod. do 21. 05.2017 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „termín konania súťaže“).
 1. Podmienky zaradenia do súťaže: Každý, kto spĺňa podmienky uvedené v bode 3 týchto pravidiel, ktorý v termíne konania súťaže podpíše rezervačnú zmluvu a zároveň v tomto termíne zloží zábezpeku, získa televízor značky Hyundai HL 32111 zadarmo. Podmienkou je ukončenie celého obchodu – podpis kúpnych zmlúv, úhrada kúpnej ceny a sprostredkovateľskej provízie.
 1. Výhra: 32" Hyundai HL 32111 v hodnote 181,58€ s DPH (stav k 09.05.2017)
 1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť výhru – druh a typ televízora, pričom dodrží stanovený cenový limit výhry v rozsahu celkovej hodnoty výhry 150 - 200 eur s DPH. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.
 1. Doručenie výhier: Organizátor doručí výhru kupujúcemu podľa kúpno-predajnej zmluvy najskôr v deň podpísania kúpno-predajnej zmluvy a odovzdaní kľúčov od nehnuteľnosti, čím sa zrealizuje celý obchodný prípad, respektíve najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia obchodného prípadu.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať výhru:
  1. V prípade nedodržania podmienok tejto súťaže, prípade ak by došlo k ich porušeniu či zneužitiu
  2. V prípade, odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho
  4. Osobe, ktorá nie je podľa kúpno-predajnej zmluvy uvádzaná na strane kupujúcich
 1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Súťažiaci účasťou v súťaži berie na vedomie, že v prípade výhry je povinný z nepeňažného príjmu postupovať podľa uvedeného zákona. Súťažiaci taktiež berie na vedomie, že pokiaľ sa okrem povinnosti uvedenej v predchádzajúcich vetách tohto bodu pravidiel  naňho vzťahujú akékoľvek ďalšie odvodové povinnosti, je povinný si tieto splniť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 1. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 1. Usporiadateľ nezodpovedá za riadne odovzdanie výhier, ak budú zasielané prepravcom. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier.
 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá, a to bez akejkoľvek kompenzácie v prospech súťažiacich. Pravidlá je možné pozmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stanovených týmito podrobnými pravidlami stráca súťažiaci nárok na výhru.
 1. Súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) so spracovaním  osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, doručovacia adresa, e-mail a údajov oznámených organizátorovi súťaže, a usporiadateľovi súťaže  na účely oznámenia výhier podľa týchto pravidiel, a to na účel prevádzkovania súťaže spočívajúci v oznámení výhier, na marketingové a komunikačné účely organizátora súťaže a usporiadateľa súťaže, týkajúce sa súťaže, vrátane šírenia a použitia týchto údajov na vyššie uvedené účely v médiách v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, rovnako ako aj so  spracovaním uvedených údajov za účelom riadnej realizácie súťaže, vrátane elektronickej komunikácie. Poskytnutie osobných údajov je  bezodplatné a dobrovoľné. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu ním poskytnutých osobných údajov. Ochrana osobných údajov súťažiaceho sa riadi ustanoveniami Zákona, pričom v zmysle Zákona sú práva súťažiaceho uvedené najmä v jeho § 28 a to napr. právo požadovať na základe písomnej žiadosti od usporiadateľa vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu  nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov súťažiaceho, tiež že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas je súťažiaci oprávnený bezplatne kedykoľvek na adrese organizátora súťaže a usporiadateľa súťaže odvolať voči každému subjektu jednotlivo, že má súťažiaci právo na prístup k poskytnutým údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich vymazanie, likvidáciu, atď. V prípade, že by spracovanie poskytnutých údajov bolo v rozpore s právnymi predpismi, je súťažiaci oprávnený požiadať organizátora súťaže či usporiadateľa súťaže o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Ak nebude žiadosti súťažiaceho vyhovené, je oprávnený obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 1. Účasťou v súťaži zároveň súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s  bezplatným zverejnením a využitím svojho mena a priezviska fotografie, tak ako aj ostatných ním ako súťažiacim oznámených údajov organizátorovi súťaže a usporiadateľovi súťaže na účely  oznámenia výhier a na marketingové a komunikačné účely organizátora súťaže a usporiadateľa súťaže týkajúce sa súťaže, vrátane šírenia a použitia týchto údajov na vyššie uvedené účely v médiách v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, rovnako ako aj so  spracovaním uvedených údajov za účelom riadnej realizácie súťaže a na ďalšie marketingové účely. Zhromažďovanie a spracovanie údajov bude vždy prebiehať na základe podmienok uvedených v Zákone. Súťažiaci súčasne účasťou v súťaži potvrdzuje, že všetky ním oznámené údaje sú pravdivé, inak zodpovedá za následky nepravdivo uvedených údajov a zároveň sa zaväzuje, že v prípade ich zmeny bude o tejto skutočnosti usporiadateľa či organizátora súťaže bezodkladne informovať. Ďalej súťažiaci potvrdzuje, že bol riadnym spôsobom poučený o svojich právach a beriete na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a 30 Zákona.
 1. Tieto úplné pravidlá v platnom znení, ktoré sú súťažiacim k dispozícii na www.karinpartners.sk/akciatv sú jediným dokumentom, ktorý je záväzný pre danú súťaž, a v prípade, že sa informácie zo skrátených pravidiel, propagačných materiálov k súťaži a pod. s týmito pravidlami rozchádzajú, sú záväzné iba a jedine tieto pravidlá.
Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Maklér mesiaca 10/2017
Mária Špergerová
Mária Špergerová 0907 752 213
"Nehnuteľnosti, to ste predovšetkým Vy, čo v nich žijete a ich vlastníte. A my vás máme radi, preto vám chceme pomôcť a vy pomôžete nám. Je to dokonalá symbióza. To je moja filozofia a vy ju teraz poznáte..."