Na predaj MÚZEUM RUMU s areálom Historický skvost na brehu Atlantického oceánu Ostrov Dominika v súostroví Malé Antily, West Indies, Karibik - Dominikánska republika
jesen3
jesen5
obyvacka
jesen2
Vyhľadávanie

V ponuke je 316 nehnuteľností.

Na predaj MÚZEUM RUMU s areálom Historický skvost na brehu Atlantického oceánu Ostrov Dominika v súostroví Malé Antily, West Indies, Karibik

Cena:
250 000,00 €
Krajina: Dominikánska republika
Lokalita: La Plaine
Kategória: Domy a vily
 
Stav objektu: kompletná rekonštrukcia
Podlahová plocha: 190 m2
Plocha pozemku: 2400 m2
Energ. certifikát: neuvedené
Balkón: nie
Loggia: nie
Terasa: nie
ID inzerátu: 9541
  
   

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

Historická budova 270 ročného liehovaru, pôvodne postaveného v roku 1796, je dnes rekonštruovaná pre funkciu múzea rumu.  Budova bola v rokoch 2012 – 2014 rekonštruovaná z ruín. Dnes je zapojená na vodu, elektrinu a kanalizáciu (septik). Rekonštrukcia bola vykonaná v pôvodnom tvare a objeme, má 60 cm hrubé kamenné steny, z pôvodných kameňov, opracovaných koncom 17. storočia. Zachovaná a rekonštruovaná destilačná časť pozostáva z dvoch ohnísk a chladiacej nádrže. Interiér umožňuje umiestniť novú destilačnú aparatúru pre malovýrobu rumu. Múzeum je upravené tak, aby mohlo prijať 20 návštevníkov naraz, a má vlastné parkovisko pre dva minibusy a parkovisko pre personál.

Na pozemku je okrem Múzea aj prenajímateľný apartmán Rasta Cave. Budova je osadená v kopci a bola postavená v roku 2012 z betónových blokov a historických kameňov z neďalekého zrúcaného akvaduktu. Slúži ako prenajímateľný apartmán a zároveň je aj jedným z najbezpečnejších hurikánových úkrytov na ostrove.

V areáli je aj majiteľov dom s bazénom Pool House, ktorý môže mať aj komerčné využitie pre turizmus. Pool House je koncipovaný pre pohodlný karibský život s využitím výhľadov na oceán. Výhľad na oceán je aj z bazéna, ktorý je zakomponovaný do dispozície domu. Dom bol koncipovaný pre dve osoby, ľahko sa dá upraviť pre štyri osoby s dvoma spálňami.

Na pozemku je pripravený ďalší projekt malého apartmánu na prenájom, základy, podlaha a inžinierske siete sú pripravené.

Budovy sú nezávislé, samostatné, s vlastným súkromným zázemím, s ohrevom vody, prístupom na internet, elektrickou energiou, zberom dažďovej vody a aj napojením na lokálny vodovod. Inžinierske siete sú prepojené tak, že sa môžu navzájom suplovať.

Areál  sa skladá z dvoch parciel, pretože bol kupovaný postupne. Je lokalizovaný neďaleko hlavnej cesty a ďalších turistických zariadení a atrakcii, v lone nádhernej panenskej prírody, v tesnej blízkosti oceánu a v kontakte s prostredím tropického pralesa a s tropickou flórou i faunou.

Táto jedinečná nehnuteľnosť ponúka novému majiteľovi skvelú príležitosť získať jednu zo štyroch zrekonštruovaných historických stavieb na ostrove. Nehnuteľnosť však ponúka aj príležitosť na bývanie, rekreáciu aj zdroj príjmu súčasne.

Budovy a areál v rokoch 2012 – 2016 kompletne navrhol, postavil a zrekonštruoval slovenský architekt, a sú sprístupnené aj turistom.

Pozemok s nádhernými exotickými drevinami a vysadenými ovocnými stromami a bylinami má výmeru 2400 m2. Rastú na ňom banány (5 druhov), gravioly, kakao, kávy. bredfruit, starfruit, kešu, mandle, tropické čerešne, guávy, avokádo a kokosové orechy, ako aj mnoho krásnych kvetov, cukrová trstina a koreňové plodiny.

Vhodné ako investícia v turistickom ruchu – areál je súčasťou menšieho eko-rezortu a je schopný produkovať adekvátne príjmy. Kúpa môže byť zaujímavá aj ako bývanie a zdroj príjmov pre človeka, ktorý mieni stráviť v Karibiku dlhší čas. 

Dominika – zaujímavosti a atrakcie:

Dominika je samostatný demokratický štát, nachádza sa vo východnej časti Karibiku, medzi ostrovmi Guadeloupe a Martinik. Je považovaný za druhý najčistejší ostrov sveta. Má vybudovanú kompletnú infraštruktúru a má aj dobré letecké a námorné napojenie. Ostrov žije hlavne z tropického poľnohospodárstva (malé farmy) a z turizmu. Bankový systém je riadne rozvinutý, mnohé obchody umožňujú použiť platobnú kartu. Mena je Východokaribský dolár (EC$), fixovaný na US$ v úrovni 2,7, ale bežne sa v platobnom styku používa aj US$.

Turizmus na ostrove sa rozvíja väčšinou v menších ubytovacích zariadeniach, a má málo rezortov. V súčasnosti sa však na ostrove dokončuje aj Kempinsky hotel/rezort. Je charakteristický aktívnejším turizmom a poskytuje množstvo atrakcií:

Canyoning – spúšťanie sa po riekach a zlaňovanie vodopádov.

Potápanie – ostrov Dominika ponúka úžasné lokality na potápanie s bohatým podmorským životom.

Hiking – tropická príroda poskytuje obrovské možnosti turistom, či už na kratšie výlety na vodopády, ukryté pláže, teplé pramene, vrcholy hôr, alebo prechod Waitikubuli National Trail – pešia turistická trasa z juhu na sever ostrova, rozdelená na 14 častí.

Sledovanie korytnačiek – sledovať veľké korytnačky pri kladení vajec a aj prvú cestu malých korytnačiek z pláže do mora je nezabudnuteľným momentom. Táto aktivita prebieha vždy večer po západe slnka a šancu vidieť veľké korytnačky máte len v období od apríla do júla, čerstvo vyliahnuté korytnačky je možné sledovať od júna.

Sledovanie veľrýb – výlet loďou na otvorené more, v tesnej blízkosti ostrova žije pomerne veľká „rodina“ veľrýb..

Kúpanie na bielych, žltých i čiernych plážach, na mnohých plážach budete väčšinou sami.

Historické lokality – historický turizmus sa ešte len začína rozvíjať, Múzeum rumu sa stáva jednou z dvoch historických lokalít a je len treťou zrekonštruovanou historickou budovou na ostrove.

Veľmi zaujímavá tropická flóra.

Cena: 250 000,-€

V cene je zahrnutý právny servis spojený s predajom na Slovenku.

Ďalšie informácie na požiadanie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSEUM of RUM & grounds for sale

Historical site on Atlantic coast

Island Dominica, Lesser Antiles, West Indies, Caribbean

 

 

The historic building of the 270-year-old distillery, originally built in 1796, renovated for the rum museum. The building was refurbished from ruins in 2012-2014. Today it is connected to water, electricity and sewerage (septic tank). The reconstruction was made in original shape and volume, it has 60 cm (2 feet) thick stone walls, of original stones, shaped at the end of the 17th century. The preserved and refurbished distillation part consists of two fireplaces and a cooling tank. The interior allows the installation of a new distillation apparatus for small rum production. The museum is adapted for 20 visitors at once and has its own parking for two minibuses as well as parking lot for staff.

Apart from the Museum, there is also the „Rasta Cave“ rentable apartment. The building is set in a hill and was built in 2012 from concrete blocks and historic stone from a nearby ruined aqueduct. It serves as a rentable apartment and is also one of the safest hurricane shelters on the island.

The property is also owners „Pool House“, which can have commercial use for tourism too Pool House is designed for a comfortable Caribbean life with ocean views. The oceanview is also from the pool, which is incorporated into the house layout. The house was designed for two people, and it is easy to adjust for four persons / two bedrooms.

On the plot there is ready another project of a small apartment for rent – foundations, floor and energies are ready.

Buildings are independent, self-contained, with private facilities, water heating, internet access, electricity, rainwater collection and local water supply. Anyway everything is inter-connected so that they can be interchanged.

The complex consists from two lots, because it was purchased gradually. It is located near the main road and other tourist facilities and attractions, in beautiful virgin nature, close to the ocean and in contact with tropical rainforest and full of tropical flora and fauna.

This unique property offers to new owner a great opportunity to get one of four renovated historic buildings on the island. However, the property also offers an opportunity for housing, recreation and a source of income at the same time.

The buildings and the complex were completely designed, built and reconstructed in 2012-2016 by the Slovak architect and are also accessible to tourists.

The land with beautiful exotic trees and planted fruit trees and herbs has a size of 2400 m2 (more than ½ acre). Bananas (5 kinds), soursoap, cocoa, coffee are grown on it as well as bredfruit, starfruit, cashew, almonds, tropical cherries, guavas, avocados and coconuts, and many beautiful flowers, sugar cane and root crops.

Suitable as an investment in tourism - the site is part of a smaller eco-resort and is capable of producing adequate income. The purchase may also be interesting as a housing and source of income for a person who wants to spend the Caribbean longer.

 

Dominika - attractions:

Dominica is an independent democratic state, located in the eastern part of the Caribbean, between the islands of Guadeloupe and Martinique. It is considered to be the second most natural island in the world. It has built-in complete infrastructure and has good air and sea connections. The island lives mainly from tropical farming (small farms) and from tourism. The banking system is well-developed, many shops allow you to use a credit card. The currency is the East African dollar (EC $), fixed at US $ at 2.7, but US $ is also commonly used in payment transactions.

Tourism on the island mostly develops in smaller accommodation establishments and has few resorts. Currently, Kempinsky Hotel / Resort is finishing on the island. Island is characterized by more eco- and active-tourism and provides plenty of attractions:

Canyoning - Running on the Rivers and Falling Waterfalls.

Diving - Dominica Island offers amazing diving locations with rich underwater life.

Hiking - tropical nature provides tremendous possibilities for tourists, whether on shorter trips to waterfalls, hidden beaches, hot springs, mountain peaks, or crossing the Waitikubuli National Trail - a hiking trail from the south to the north of the island, divided into 14 parts.

Giant turtles - watching large turtles in laying eggs and the first tour of small turtles from the beach to the sea is an unforgettable moment. This activity is always in the evening after sunset and the chance to see great turtles only from April to July, freshly hunted turtles can be watched since June.

Whale watching - Boat trip to the open sea, near the island lives a relatively large "family" of whales.

Swimming on white, yellow and black beaches, you will usually be alone on many beaches.

Historic sites - historical tourism is just beginning to develop, the Museum of Rum is one of two historical sites and is only the third reconstructed historic building on the island.

Very interesting tropical flora.

 

Price: 250000.- € included legal service connected with sales in Slovakia.

Additional information on request.

Kontakt: Adrianová
Telefón: +421 948 056 116
adrianova-ZVNC-karinpartners.sk
www.karinpartners.sk

 

 

 

 

 

Maklér:

makler
Maklér:Edita Adrianová
Telefón:0948 056 116
E-mail:adrianova-ZVNC-karinpartners.sk

Kontakt:

Mám záujem o ďalšie informácie.
Mám záujem o obhliadku nehnuteľnosti.
Navrhujem cenu ... EUR.
Podobné nehnuteľnosti
Rodinný dvoj dom s veľkým pozemkom Bratislava -Vrakuňa

Rodinný dvoj dom s veľkým pozemkom Bratislava -Vrakuňa

Domy a vily, Rodinný dom Hradská, Bratislava-Vrakuňa (okres Bratislava II)

Ponúkame na predaj samostatne stojaci pekný, svetlý rodinný dvoj dom s dvoj garážou  na veľkom pozemku vhodný aj na investíciu, Bratislava ,...

Na predaj zaujímavý 8 izbový rodinný dom Jakabova ul. Bratislava - Ružinov

Na predaj zaujímavý 8 izbový rodinný dom Jakabova ul. Bratislava - Ružinov

Domy a vily, Rodinný dom Jakabova, Bratislava-Ružinov (okres Bratislava II)

EXKLUZÍVNE ponúkame na predaj pekný 8 izbový rodinný dom o výmere cca 106 m2 zastavaná plocha + priľahlý pozemok 148 m2 (pozemok...

KÚPA - RODINNÝ DOM V BRATISLAVE - PODUNAJSKÉ BISKUPICE

KÚPA - RODINNÝ DOM V BRATISLAVE - PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Domy a vily, Rodinný dom Pri trati, Bratislava-Podunajské Biskupice (okres Bratislava II)

PRE KONKRÉTNEHO KLIENTA SÚRNE  HĽADÁM  rodinný dom  v  BRATISLAVE -   Ružinov,  okolie - Trnávka s takouto špecifikáciou:

...
Predané !!! Veľký, zaujímavý  rodinný dom Bratislava -Podunajské Biskupice

Predané !!! Veľký, zaujímavý rodinný dom Bratislava -Podunajské Biskupice

Domy a vily, Rodinný dom Pri trati, Bratislava-Podunajské Biskupice (okres Bratislava II)

PREDANÉ !!! 

Ponúkame na predaj samostatne stojaci veľký ,svetlý a dispozičné zaujímavo riešený  6 -  izbový rodinný dom, Bratislava ,...

Mapa nehnuteľnosti
Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Maklér mesiaca 10/2021
Tomáš Janek
Tomáš Janek 0903 738 599
Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i dohodách.