KARIN & PARTNERS, s.r.o.
Vyhľadávanie

V ponuke je 293 nehnuteľností.

Štatút súťaže

Súťaž o robotický vysávač ROWENTA” (ďalej len „Štatút“)


Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: KARIN&PARTNERS, s.r.o.
Jelšová 11 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 50495895
DIČ: 2120347900
Zapísaný v registri: registrácia od 15.9.2016

 

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 13.04.2022 do 20.04.2022.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy KARIN&PARTNERS, s.r.o.

 

Podmienky účasti v súťaži

  • Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti. Podmienkou účasti bude označiť do komentára postu o súťaži osobu, ktorej by doprial výhru. Súťaž sa odohráva na oficiálnom Instagram profile @karinpartnersreal
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené, alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti
  • Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj napísaním a označením viacerých ľudí v komentári pod postom súťaže na Instagrame
  • Celkový počet výhercov súťaže je 1 (slovom jeden). Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 21.04.2022 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.

Výhra
Výhrou v súťaži je: 1.cena – Robotický vysávač ROWENTA

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených. Výherca bude vygenerovaný cez generátor náhodných čísel.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Instagram stránke KARIN&PARTNERS. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na soc. sieti. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov
Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 13.04.2022

 

Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Maklér mesiaca 2/2023
Michal Šumec
Michal Šumec 0948 038 459